Hlavička - foto

Kritéria k přijetí do 1. třídy

Kritéria k přijetí do 1. třídy

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ, OSLAVICKÁ 1800/20

 

                                                                                                  

Kritéria pro přijetí žáků do první třídy ve školním roce 2020 – 2021,

 

vydaná v souladu se záměrem města Velké Meziříčí udržet stávající Základní školy ve Velkém Meziříčí s rovnoměrným naplněním tříd a ročníků a v souladu s koncepcí školství ve Velkém Meziříčí.

 

Kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí o přijetí.

 

Ve školním roce 2020/2021 Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 otevře dvě první třídy s maximálním počtem 40 žáků celkem.

 

Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou města Velké Meziříčí č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Velké Meziříčí a děti z obce Baliny na základě uzavřené dohody mezi městem Velké Meziříčí a obcí Baliny o vytvoření společného školského obvodu.

 

V případě volné kapacity do určeného počtu 40 žáků celkem v obou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí s trvalým pobytem mimo území stanovené v předchozím odstavci přihlížet k těmto kritériím:

 

  1. Bude přijato dítě, které nemá trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, ale současně má trvalý pobyt na území města Velké Meziříčí nebo v jeho místní části.

Pokud nebude moci ředitel školy přijmout všechny děti, které splňují kritérium podle bodu 1, rozhodujícím podkritériem bude věk dítěte. Přednostně bude přijato starší dítě.

 

 

  1. Bude přijato dítě, kterému pro školní rok 2019/2020 vydala Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická1800/20 rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok. Pokud nebude moci ředitel školy přijmout všechny děti, které splňují kritérium podle bodu 2, rozhodujícím podkritériem bude věk dítěte. Přednostně bude přijato starší dítě.

 

 

  1. Bude přijato dítě, které nemá trvalý pobyt na území města Velké Meziříčí nebo v jeho místní části.

Pokud nebude moci ředitel školy přijmout všechny děti, které splňují kritérium podle bodu 3, rozhodujícím podkritériem bude věk dítěte. Přednostně bude přijato starší dítě.

 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 16. března 2020

 

 

                                                                                  

                                                                                               ……………………………….

     Mgr. Eva Bednářová, ředitelka

Vyvěšeno: 16. března 2020 na venkovní straně vchodových dveří na budově školy a na webových stránkách školy

Svěšeno:   30. dubna 2020

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny