Hlavička - foto

Distanční výuka přehledně

Distanční výuka přehledně


 

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu (dále RVP) pro základní školy a školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) v míře odpovídající okolnostem. Při dlouhodobém zákazu osobní přítomnosti ve školách, který trvá déle než 2 týdny, učitel priorizuje vzdělávací oblasti v ŠVP, zaměří se především na očekávané výstupy podle RVP. Plnění ŠVP a případné redukce učiva zaznamenává do tematických plánů.

V případě vzdělávání distanční formou se jedná o samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi.

 

Distanční výuka probíhá v prostředí Microsoft TEAMS (živá vysílání, kvízy - rychlé odpovědi) a aplikaci MOODLE (datové úložiště) . Informace o vzdělávání jsou zveřejňovány na webu školy na třídních stránkách. Důležitá sdělení rodičům a žákům posíláme zabezpečenou komunikací IS EDOOKIT. Hodnocení žáků jsou zaznamenávána v IS EDOOKIT.

 

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí učitel podmínkám žáka pro toto vzdělávání.
 

Základní parametry distanční výuky v Základní škole Velké Meziříčí Oslavická:

V 1. - 5. ročníku stanovují rozvrh třídní učitelé, vycházejí z podmínek žáků a z posouzení jejich možností samostatného studia. Rozvrhy obsahují 1 až 3 hodiny on-line výuky denně. Jsou schváleny ředitelkou školy. Učitelé k on-line výuce mohou vytvářet skupiny žáků.

Ve 6. - 9. ročníku stanovuje rozvrhy ředitelka školy tak, aby rozsah on-line výuky byl 15 - 20 hodin týdně. Rozvrhy vycházejí z platných celoročních rozvrhů žáků. Začátek on-line výuky je stanoven na 8:00 hodin. Učitelé k on-line výuce mohou též vytvářet skupiny žáků.

Učitelé mohou žákům (např. v 9. ročníku) zařadit další hodiny pro konzultaci učiva nad rámec těchto základních rozvrhů. Účast žáků na těchto hodinách je povinná.

Žáci pracují podle zadání učitelů i samostatným studiem (EDOOKIT, MOODLE...). 

Nemá-li žák odpovídající připojení, pracuje podle zadání v IS EDOOKIT školy. Případně si dohodne prostřednictvím třídních učitelů předání vytištěných pracovních listů.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou nadále poskytována podpůrná opatření školou a školským poradenským zařízením.

Podpůrná opatření spočívají v poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání, v použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, ve využití asistenta pedagoga.

Hodnocení žáků:

Hodnocení je nedílnou součástí jakéhokoli procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho efektivitu a dosahování očekávaných výstupů při distanční výuce.

Učitel po dobu vzdělávání na dálku průběžně monitoruje zapojení a aktivitu všech žáků, poskytuje jim v přiměřeném čase kvalitní zpětnou vazbu, podporuje je v motivaci a v hledání řešení. Ukazuje cestu k dosahování dalšího pokroku.

Pro hodnocení distanční práce žáků užívá učitel formativní i sumativní hodnocení. Vychází ze školního řádu. Učitel vždy zohlední možnosti vzdělávání žáka prostřednictvím informačních technologií a míru jeho možností k samostatnému studiu.

Pokud se žák nebude účastnit distanční výuky, bude přezkoušen z celého obsahu učiva na konci období (pololetí). 

 

Omlouvání žáků:

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit.

Při off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, ale zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů.

Při on-line výuce je nepřipojení se považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Pro omlouvání absencí platí stejná pravidla jako pro prezenční vzdělávání, která jsou obsažena ve školním řádu.

 

Přihlášení do TEAMS - návod ZDE  - přihlašovací údaje žáků jsou stejné po celou dobu školní docházky 1. až 9. ročník - správce hesel tř.učitelé popř. Mgr. Ivana Hladíková

Přihlášení do IS EDOOKIT - žáci mají jedinečné přihlašovací údaje, které se generují do zadaného emailu - správce Mgr. Ivana Hladíková, Ing. Vincenc Záviška 

Přihlášení do MOODLE - žáci se přihlašují pod účtem student1, student2, správce Mgr. Ivana Hladíková

V případě problémů nás můžete kontaktovat na stránkách školního FB: https://www.facebook.com/skola.zakladni najdete zde třídní učitele, správce, paní ředitelku, třídní skupiny...

                                                                                                                                                                                                                                                   ZŠ Oslavická Velké Meziříčí

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny