Hlavička - foto

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění Vyhláškyč.197/2016 Sb., účinné od 1.9.2016. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Hlavním cílem naší práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech:

Poradenské služby jsou zaměřeny zejména na:

 • Poskytování podpůrných opatření (PO) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených PO
 • Prevenci školní neúspěšnosti
 • Pomoc v oblasti volby povolání
 • Poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá
 • Podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí
 • Podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • Prevenci šikany a jiných patologických forem chování včetně metodické podpory pedagogům při řešení formou preventivních intervencí a jejich průběžné vyhodnocení
 • Spolupráci a komunikaci se zákonnými zástupci
 • Spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ)
 • Evidenci doporučení ŠPZ
 • Práci s třídními kolektivy (diagnostika vztahů ve třídách, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů a rozvíjení osobnosti…)
 • Anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům), konzultování zjištěných údajů s vedením školy a ostatními pedagogy při důsledném zachování anonymity žáků, kteří se šetření zúčastnili
 • Preventivní programy pro žáky

Mgr. Eva Bednářová

ředitelka
tel. 566 782 222

Mgr. Marie Svobodová

výchovná poradkyně 1. st.
tel. 566 782 230

Mgr. Věra Dvořáková

výchovná poradkyně 2. st., metodik prevence
tel. 566 782 255

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny