Hlavička - foto

Školská rada

Podle zákona č. 561 (školský zákon) § 167 je školská rada (ŠR) povinný orgán při ZŠ, SŠ a VOŠ. Umožňuje zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům, zřizovateli, pedagogům a dalším osobám podílet se na správě školy. ŠR musela být zřízena do 31.12.2005.

Na naší škole určil zřizovatel 6-ti člennou ŠR. Dva zástupce určí zřizovatel, dva volí pedagogičtí pracovníci a dva volí zákonní zástupci a zletilí žáci. Volby zajišťuje ředitel školy. Funkční období ŠR je tři roky. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává její předseda. Na prvním zasedání, které svolá ředitel školy, je stanoven jednací řád ŠR a zvolen její předseda.

Pravomoci ŠR podle zákona č. 561 (školský zákon) § 168:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávu ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu a dalším orgánům státní zprávy

ŘŠ je povinen umožnit ŠR přístup k informacím na škole, zejména k dokumentaci školy.

Informace ze školské rady:

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny