Hlavička - foto

Družina

Provoz školní družiny:                      06:00 - 07:40

                                                                    11:40 - 16:00

Vychovatelky:                                      Vladimíra Kaštanová - vedoucí vychovatelka

                                                                Radka Jelínková

                                                                     Drahomíra Pacalová

                                                                     Viktorie Jandová DiS.

                                                                     Barbora Povová

Aktuální informace pro rodiče:         Tel. + 420 566 782 270

                                                                  Mob. + 420 734 379 125

 

 

Ve školním roce 2023/2024 přijme školní družina při ZŠ Oslavická Velké Meziříčí celkem 140 dětí.

Kritéria pro přijetí dítěte do školní družiny:

  • přednostně budou přijímány děti z 1. a 2. ročníků
  • děti ze 3. ročníků budou přijímány až do naplnění počtu 140 dětí. Pokud nebude moci vedoucí vychovatelka přijmout všechny děti ze 3. ročníků, rozhodujícím podkritériem bude věk dítěte a přednostně bude přijato mladší dítě
  • budou přijímány děti ze 4. nebo 5. ročníků se zdravotním postižením potvrzeným odborným lékařem nebo školským poradenským zařízením
  • děti ze 4. ročníků budou přijímány, pokud bude volná kapacita do počtu 140 dětí

Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné a v termínu odevzdané přihlášky do ŠD.
Žák může být ze ŠD uvolněn i před stanovenou dobou odchodu uvedenou na přihlášce pouze na písemnou žádost rodičů. Pravidelnou docházku sledují vychovatelky. Za žáka, který byl ve škole, ale do ŠD se bez omluvy rodičů nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Pokud dítě nebylo ve vyučování, nemá možnost tento den příjít do ŠD.

Vyloučení ze ŠD:

Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud žák soustavně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svou nebo ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných závažných důvodů.

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze ŠD:

Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do 16:00, kdy končí ŠD, kontaktuje vychovatelka telefonicky zákonné zástupce a dál postupuje dle vzájemné dohody, pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktuje pracovníka OSPOD nebo Policii ČR. Opakovaná situace nevyzvednutí žáka může vést k jeho vyloučení ze ŠD.

Podmínky úplaty za ŠD:

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD je stanovena ve výši 100,- Kč měsíčně. Platba je prováděna inkasním způsobem, a to vždy k 15. dni v měsíci za měsíc předcházející. S přihláškou zašlete i potvrzení o zřízení inkasa k účtu ŠD: 123-4173760217/0100

 

Kroužky ve školní družině:

PO - 13:30-14:30   SPORTOVNÍ (V. JANDOVÁ)

ÚT - 13:00-14:00   TANEČNÍ (R. JELÍNKOVÁ)

ST - 12:00-13:00   MINIHÁZENÁ 1. třída (V. KAŠTANOVÁ)

        13:00-14:00   MINIHÁZENÁ 2.  + 3. třída (V. KAŠTANOVÁ)

ČT - 12:35-13:35  FLORBAL 1. třída (D. PACALOVÁ)

        13:35-14:35  FLORBAL 2. + 3. třída (D. PACALOVÁ)

Kroužky probíhají během odpoledního provozu ŠD od října do května a jsou bezplatné .  Děti cvičí ve sportovním oblečení a obuvi, které mají do tělocviku, povinná láhev s pitím. Do všech kroužků je z bezpečnostních důvodů nutná neklouzavá pevná halová obuv - ne cvičky. 

 

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny