Hlavička - foto

Družina

Provoz školní družiny:06.00 - 07.40
11.30 - 16.00
Vychovatelky:Vladimíra Kaštanová - vedoucí vychovatelka
Miluše Novotná
Zdeňka Veselá
Radka Jelínková
Aktuální informace pro rodiče:Tel. +420 566 782 270
Mob. +420 734 379 125

 

Ve školním roce 2019/2020 školní družina při ZŠ Oslavická Velké Meziříčí přijme celkem 120 dětí.

Kritéria pro přijetí dítěte do školní družiny:

  • přednostně budou přijímány děti z 1. a 2. ročníků
  • děti ze 3. ročníků budou přijímány až do naplnění počtu 120 dětí. Pokud nebude moci vedoucí vychovatelka přijmout všechny děti ze 3. ročníků, rozhodujícím podkritériem bude věk dítěte a přednostně bude přijato mladší dítě
  • budou přijímány děti ze 4. nebo 5. ročníků se zdravotním postižením potvrzeným odborným lékařem nebo školským poradenským zařízením
  • děti ze 4. ročníků budou přijímány, pokud bude volná kapacita do počtu 120 dětí

Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné a v termínu odevzdané přihlášky do ŠD.
Žák může být ze ŠD uvolněn i před stanovenou dobou odchodu uvedenou na přihlášce pouze na písemnou žádost rodičů. Pravidelnou docházku sledují vychovatelky. Za žáka, který byl ve škole, ale do ŠD se bez omluvy rodičů nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Pokud dítě nebylo ve vyučování, nemá možnost tento den příjít do ŠD.

Vyloučení ze ŠD:

Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud žák soustavně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svou nebo ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných závažných důvodů.

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze ŠD:

Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do 16:00, kdy končí ŠD, kontaktuje vychovatelka telefonicky zákonné zástupce a dále postupuje dle vzájemné dohody. Opakovaná situace nevyzvednutí žáka může vést k vyloučení žáka ze ŠD.

Podmínky úplaty za ŠD:

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD je stanovena ve výši 85.- Kč měsíčně. Částku platí rodiče v hotovosti vedoucí vychovatelce a to vždy za měsíce září až prosinec 340,- Kč do 25.9. Za leden až červen 510,- Kč do 25.1. Náklady na provoz ŠD jsou hrazeny z příspěvku města, které tyto potřeby pokrývá v plné výši.

Kroužky ve školní družině:

foto z kroužků - viz Fotogalerie/Školní družina

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny